نمودار قیمت گوسفند زنده

جدول قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ روز دوشنبه

گوسفند زنده در شهر تهران ۱۵٫۷۰۰ تومان

گوساله زنده در شهر تهران ۱۲٫۷۰۰ تومان

گوسفند زنده در شهر اصفهان ۱۶٫۰۰۰ تومان

گوساله زنده در شهر اصفهان۱۳٫۰۰۰ تومان

 

استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران۱۵۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۴:۴۸
اصفهان۱۶۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۴:۴۸
يزد۱۵۵,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۸,۷۵۰۱۴:۴۸
اردبيل۱۵۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰۱۴:۴۸
خراسان رضوی۱۶۸,۰۰۰۱۷۲,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۳,۰۰۰۱۴۵,۷۵۰۱۴:۴۸
فارس۱۴۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۳۷,۵۰۰۱۴:۴۸
میانگین۱۵۷,۰۸۳۱۲۷,۷۵۰۱۴۲,۴۱۷

نمودار رشد قیمت گوسفند زنده

نمودار قیمت گوسفند زنده
نمودار قیمت گوسفند زنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.