میانگین قیمت دام زنده

قیمت گوسفند زنده در تاریخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶

در تاریخ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

قیمت گوسفند زنده در شهر تهران ۱۶ هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوساله در شهر تهران ۱۴ هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوسفندی در شهر اصفهان ۱۶ هزار تومان میباشد.

قیمت گوشت گوساله در شهر اصفهان  ۱۲ هزار تومان میباشد.

استان / نام محصولگوسفندگوسالهمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران۱۵۵,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱۴۶,۲۵۰۱۴:۲۶
اصفهان۱۵۵,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱۴:۲۶
یزد۱۶۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۶,۲۵۰۱۴:۲۶
اردبیل۱۵۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۴۲,۵۰۰۱۴:۲۶
خراسان رضوی۱۷۰,۰۰۰۱۷۳,۰۰۰۱۲۳,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰۱۴۸,۲۵۰۱۴:۲۶
فارس۱۴۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۳۲,۵۰۰۱۴:۲۶
میانگین۱۵۸,۵۸۳۱۲۶,۶۶۷۱۴۲,۶۲۵

نمودار قیمت دام زنده

قیمت گوسفند زنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.