روز: 17 خرداد 1396

آشنایی با انگل‌های گوسفند
بیماری گوسفندان
حسین اسماعیلی

آشنایی با انگل‌های گوسفند

آشنایی با انگل‌های گوسفند هنگامی که شما می خواهید به پرواربندی گوسفندان بپردازید باید علاوه بر فراهم کردن تغذیه آنها و بردن به مرتع مواظب

ادامه مطلب »