روز: آوریل 19, 2018

مطالب گوسفندی
MODIR

معرفی گوسفند نژاد رامنی

معرفی گوسفند نژاد رامنی گوسفند رامنی بومی منطقه رامنی مارش انگلستان است. این گوسفند که به نام های دیگری مانند رامنی مارش یا گوسفند کنت

ادامه مطلب »