روز: آوریل 21, 2018

مطالب گوسفندی
MODIR

معرفی گوسفند نژاد کاریدال

معرفی گوسفندان نژاد کاریدال گوسفند کاریدال یکی از گوسفندهای اصلاح شده و آمیخته است که در دنیا پس از مرنوس جمعیت زیادی را شامل می

ادامه مطلب »