روز: فوریه 14, 2021

مطالب گوسفندی
MODIR

گوسفند نژاد همشایر (Hampshire)

از دیگر نژادهای گوسفند که زادگاه آن انگلیس می باشد گوسفند همشایر می باشد که به نژاد همشایر دوان هم نامیده می شود. زادگاه گوسفند

ادامه مطلب »