مصرف آب در گاو و گوسفند

مصرف آب در گاو و گوسفند خوردن آب آشامیدنی یکی از احتیاجات اصلی انسان ها و سایر موجودات زنده است و عدم مصرف آب کافی میتواند موجب بروز بیماری های مختلفی در بدن موجودات شود. میزان آب مورد نیاز برای موجودات مختلف متفاوت است و بیشتر از هر چیز به جثه آنها بستگی دارد. آب یکی از عناصر بسیار مهم و ضروری در بدن دامهاست اما میزان این آب مصرفی در گاوها و گوسفندان متغیر است. در ادامه شما را ادامه مطلب