مشهورترین نژادهاي گاو در جهان

علل بروز سندرم کبد چرب در گاوها و نحوه درمان آن

علل بروز سندرم کبد چرب در گاوها و نحوه درمان آن سندرم کبد چرب بیشتر در گاوهایی چاقی دیده می شود که چند روز تا زایمان آنها باقی مانده است. بیشتر گاوهای شیری در اوایل دوره شیردهی از نظر انرژی در عادل منفی هستند که این مساله ممکن است موجب تجزیه چربی ذخایر بدنی و به دنبال آن افزایش سطوح اسید های چرب غیر اشباع NEFA در خون شود. با افزایش اسیدهای چرب در خون، کبد شروع به دخیره این ادامه مطلب