سالن شیر دوشی بزها و شرایط بهداشتی آن

سالن شیر دوشی بزها و شرایط بهداشتی آن ساخت سالن شیردوشی یکی از مهمترین بخش ها در محل پرورش بز، ساخت سالن شیردوشی برای بزهای شیری است. بزهای شیری معمولا هر روزه دو الی سه مرتبه دوشیده می شوند و هر بار برای شیردوشی باید به  سالن شیردوشی منتقل شوند. در دوره شیردهی بزهای شیری، بیشتری میزان تولد شیر مربوط به در هفته دوم تا دهم بعد از زایش است. پس از هفته دوم میززان شیر تولیدی بزها روز به ادامه مطلب