پیشگیری از بروز بیمارهای انگلی در بزها

مهمترین روش های پیشگیری و مبارزه با انگل های خارجی در بزها پیشگیری از بیماری انگلی بز با حمام پیشگیری از بیماری انگلی بز با پخش یا اسپری پیشگیری از بیماری انگلی بز با دوش پیشگیری از بیماری انگلی بز با سم کمری (پور آن) یکی از مهمترین مسائل بهداشتی در زمینه پرورش بز، پیشگیری از آلودگی بز به انگل های خارجی و آسیب ها و زیان های ناشی از آن است. بیماری های انگلی موجب بیماری های شدیدی در ادامه مطلب