تعبیر خواب گوسفند زنده

باید به شما بگوییم که به هنگام خواب شما گوسفند را در خواب ببینید در واقع تعبیر خواب گوسفند زیاد است. اما آنچه مشخص است این است که اکثر فقها معتقدند که دیدن گوسفند ماده یا همان میش در خواب به معنای گرفتن رزق و روزی فراوان است. اما در این مقاله ما تعبیر خواب گوسفند زنده را به تعابیری که از امام صادق و همچنین کسانی دیگر چون محمدبن سیرین، ابراهیم کرمانی اشاره کرده است می گوییم. به طور ادامه مطلب