حیوانات حلال گوشت وحرام گوشت و نظریه فقه اسلامی 

حیوانات حلال گوشت وحرام گوشت و نظریه فقه اسلامی  کلیه حیوانات موجود در عالم را سه دسته تقسیم می شوند که هر دسته دارای حکم خاص خود است :   1/1. حیوانات خشکی در بین حیوانات خشکی  فقط سیزده حیوان حلال گوشت و بقیه حرام گوشتند. آن سیزده حیوان حلال گوشت عبارتند از: 1.گاو 2.گوسفند 3.بز 4.شتر 5.اسب 6.الاغ 7.قاطر 8.آهو 9.گوزن 10.قوچ 11.بزکوهی 12.گاو وحشی 13.گورخر بنابراین خوردن گوشت خوک (چه اهلی و چه وحشی که به آن «گراز» ادامه مطلب

تعبیر خواب گوسفند زنده

باید به شما بگوییم که به هنگام خواب شما گوسفند را در خواب ببینید در واقع تعبیر خواب گوسفند زیاد است. اما آنچه مشخص است این است که اکثر فقها معتقدند که دیدن گوسفند ماده یا همان میش در خواب به معنای گرفتن رزق و روزی فراوان است. اما در این مقاله ما تعبیر خواب گوسفند زنده را به تعابیری که از امام صادق و همچنین کسانی دیگر چون محمدبن سیرین، ابراهیم کرمانی اشاره کرده است می گوییم. به طور ادامه مطلب