تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز

چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم؟ دانشمندان سالیان زیادی می باشد که بر روی رویاها و خواب دیدن افراد مطالعه می کنند ولی هنوز هم نتایج قاطعی را استخراج نکرده اند. معمولاً بیشتر افراد خواب می بینند ولی ممکن است در به یاد آوردن رویا یا خوابی که دیدند، با هم فرق داشته باشند. دانشمندان نظریات زیادی در مورد اینکه چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم ارائه داده اند. تحقیقات نشان داده که خواب ادامه مطلب