تعبیر خواب گاومیش

دیدن گاو میش در خواب معانی زیادی دارد. 🔵ابن سیرین: اگر شخص در خواب ببیند گاومیش ماده و فربه ای دارد یعنی مال و روزی فروانی در آن سال به او خواهد رسید. اما دیدن گاومیش لاغر در خواب به معنی از دست دادن مال و ثروت است. دیدن گوشت گاومیش ماده در خواب به معنی ثروت و دیدن پوست آن به معنی مال و ثروت است. دوشیدن گاو ماده در خواب و خوردن شیر آن یعنی ثروت وی به ادامه مطلب