تعیین سن گوسفند زنده

تعیین سن گوسفند زنده برای تعیین سن گوسفند زنده راههای متفاوتی وجود دارد.یکی از این راهها شمارش تعداد شیارهای موجود روی شاخ گوسفند است اما از آن جایی که تعداد کمی از گوسفندان دارای شاخ هستند این روش برای تعیین سن گوسفند روش کاملی نیست. روش بهتر برای تعیین سن گوسفند زنده شمارش تعداد، شکل و زمان رویش دندانهای گوسفند میباشد. در هنگام زایش، بره ها فاقد دندان هستند اما یک هفته پس از تولد دندانهای شیری آنها ظاهر میشود. ادامه مطلب