مدیریت تغذیه در پرورش بز

مدیریت تغذیه در پرورش بز مدیریت تغذیه و خوراک یکی از مهمترین بخش های تشکیل گله و پرورش بز می باشد زیرا حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. اگر می خواهید پرورش بز را آغاز کنید قبل از هر چیز باید منبع خوراک آن ها را تعیین کنید. بزها به صورت ذاتی تمایل به چرا دارند و مهمترین منابع تغذیه ای آن ها هنگام چریدن در مراتع طبیعی تامین می شود. بنابراین ادامه مطلب