نحوه پیشگیری و درمان بیماری کتوزیس در گاوها

نحوه پیشگیری و درمان بیماری کتوزیس در گاوها کتوزیس یکی از بیماریهای شایع متابولیکی در گاوهاست که اصلی ترین عامل بروز آن، عدم تغذیه مناسب گاو بویژه از لحاظ انرژی، در اوایل دوره شیردهی است. افت انرژی در این دوره موجب کاهش تدریجی سطح گلوکز خون می شود و بدن شروع به مصرف ذخایر بدنی میکند. ادامه این وضعیت پس از ۱۰ روز تا ۶ هفته پس از زایمان منجر به بروز بیماری کتوزیس تحت کلینیکی یا کتوزیس اولیه می ادامه مطلب