عارضه هموگلوبینوریا در گاوها

عارضه هموگلوبینوریا در گاوها یکی از عارضه های شایع در گاوهایی که به تازگی زایمان کرده اند عارضه هموگلوبینوریا است. این بیماری معمولا در ۲ تا ۴ هفته پس از زایمان در گاوهایی که زایمان های ۶ ۳ و بصورت انفرادی داشته اند رخ میدهد. عارضه هموگلوبینوریا با هیپوفسفاتمی همراه می شود که در واقع همان کاهش فسفات در جیره غذایی گاو است. در این حالت دام مقدار زیادی فسفات را همراه با شیر از دست می دهد و همین ادامه مطلب