نحوه اسپرم گیری از قوچ

نحوه اسپرم گیری از قوچ

نحوه اسپرم گیری از قوچ همانطور که زنان می توانند توسط تلقیح مصنوعی باردار شوند با تلقیح مصنوعی گاو و گوسفند امکان بارداری دام هست. تلقیح مصنوعی به روشی نوین گفته می شود که با اسپرم گیری از قوچ یا گاو نر و با داشتن تفنگ مخصوص اسپرم گرفته شده وارد بدن دام ماده می شود. هنگام تلقیح مصنوعی و جفت گیری گوسفند و گاو به این روش حتما باید نکات مهم هنگام اسپرم گیری رعایت شود. تلقیح مصنوعی در ادامه مطلب