برای پرورش بز به چه امکاناتی نیاز است؟

برای پرورش بز به چه امکاناتی نیاز است؟ آخور یکی از بخش های مهم در پرورش بز، ساخت آخورهای ثابت و متحرک در محل نگهداری دام است. آخورها معمولا به صورت یک طرفه یا دو طرفه هستند و برای ساخت آنها از چوب، آهن، بتون، آجر و یا بلوک های سیمانی استفاده می شود. ارتفاع استاندارد آخورها از کف زمین حدودا ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بوده و با توجه به سن و جثه دامها متفاوت است. آخورهای دو طرفه ادامه مطلب

مدیریت تغذیه در پرورش بز

مدیریت تغذیه در پرورش بز مدیریت تغذیه و خوراک یکی از مهمترین بخش های تشکیل گله و پرورش بز می باشد زیرا حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. اگر می خواهید پرورش بز را آغاز کنید قبل از هر چیز باید منبع خوراک آن ها را تعیین کنید. بزها به صورت ذاتی تمایل به چرا دارند و مهمترین منابع تغذیه ای آن ها هنگام چریدن در مراتع طبیعی تامین می شود. بنابراین ادامه مطلب

سالن شیر دوشی بزها و شرایط بهداشتی آن

سالن شیر دوشی بزها و شرایط بهداشتی آن ساخت سالن شیردوشی یکی از مهمترین بخش ها در محل پرورش بز، ساخت سالن شیردوشی برای بزهای شیری است. بزهای شیری معمولا هر روزه دو الی سه مرتبه دوشیده می شوند و هر بار برای شیردوشی باید به  سالن شیردوشی منتقل شوند. در دوره شیردهی بزهای شیری، بیشتری میزان تولد شیر مربوط به در هفته دوم تا دهم بعد از زایش است. پس از هفته دوم میززان شیر تولیدی بزها روز به ادامه مطلب