ساختمان گاوداری

ساختمان گاوداری بر اساس آب و هوا نقشه ساختمان گاوداری فرمول محاسبه ظرفیت سیلوی جایگاه 🔵ساختمان گاوداری بر اساس آب و هوا با توجه به نوع آب و هوای یک منطقه گاوداری ها بر سه اساس ساخته می شوند: جایگاه های نگهداری سنتی با اصطبل های بسته روستایی گاوداری هایی با اصطبل های باز گاوداری هایی با جایگاه های انفرادی جایگاه های نگهداری سنتی با اصطبل های بسته روستایی این جایگاه های سنتی به شکل سالن هایی با ۴ دیوار ادامه مطلب