مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز آمادگی سریع تر بز ماده و میش برای آبستنی بعدی زود از شیر گرفتن بره ها و بزغاله ها به میش ها و بزهای ماده کمک می کند که برای آبستنی مجدد زودتر آماده شوند و در نتیجه فاصله زمانی بین دو زایش کاهش می یابد. مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز تاثیر زود از شیرگیری بر افزایش وزن بزغاله و بره میزان تبدیل غذا به وزن زنده برها و بزغاله ها ادامه مطلب