تفاوت بین شیر گاو و شیر گوسفند

تاثیر هورمون رشد بر افزایش تولید شیر گاوها

تاثیر هورمون رشد بر افزایش تولید شیر گاوها عوامل زیادی بر تولید شیر در گاوها موثرند و استفاده از هورمون رشد یکی از موثرترین این راهها به شمار می آید. هورمون رشد (هورمون سوماتوتروپیک یا سوماتوتروپین (BST)) انواع مختلفی دارد که بین ۱۷۸ تا ۱۹۶ اسید آمینه میتواند داشته باشد. هورمون رشد بر بخش های مختلف بدن مخصوصا بر استخوان ها و ماهیچه ها اثرگذار بوده و برای رشد خطی بدن بسیار مفیدند. یکی از مهمترین کاربردهای هورمون رشد کاربرد ادامه مطلب