خرید قربانی

چگونگی رفتار چرا در گوسفند

چگونگی رفتار چرا در گوسفند به طور کلی زندگی گوسفندان بر پایه دو بازه زمانی چرا می باشد. گوسفندان یک بار در صبح زود به چرا می پردازند و در نوبت بعد در نزدیکی غروب چرا می کنند. در فاصله زمانی بین دو چرا، گوسفند میل شدیدی به استراحت و نشخوار کردن دارد. گوسفند زمانی حدودا ۵ الی ۱۰ ساعت را در طی شبانه روز صرف چرا کردن می کند که این مدت زمان به عوامل زیادی مانند شیب چراگاه ادامه مطلب