بز نژاد کشمیرى

فواید حمام بزها و چگونگی انجام آن

فواید حمام بزها و چگونگی انجام آن فواید حمام بزها و چگونگی انجام آن هر چند بزها شسته شدن را زیاد دوست دارند اما حمام کردن آنها برای درمان و پیشگیری از ابتلای آنها به انواع انگل های خارجی میتواند بسیار موثر و ضروری است. حمام میتواند بسیاری از پارازیت های معمولی مانند شپش ها را از بدون بزها حذف نماید. نکاتی در مورد حمام بزها بزها آب گرم را به آب سرد ترجیح میدهند بنابراین برای حمام کردن آنها ادامه مطلب