زندگی اجتماعی گوساله ها

تاثیر زندگی اجتماعی بر سلامت گوساله ها

در گذشته دامها تنها به صورت سنتی و در مناطق روستایی پرورش داده میشدند اما در قرن بیستم به دلیل افزایش شدید جمعیت و نیاز به تامین منابع پروتئینی، روش های صنعتی در دامپروری به کار گرفته شد. در گاوداری صنعتی گوساله ها به طور معمول در هنگام تولد از مادر جدا شده و به صورت انفرادی در آغل های جداگانه پرورش می یابند تا زودتر به وزن ایده آل برسند. واقعیت این است که تنها بودن این گوساله ها ادامه مطلب