نحوه ایجاد یک گله بز شیری

برای ایجاد یک گله بز شیری اصلاح شده دو روش کلی وجود دارد. ⚪️در روش اول باید همه بزهای نر و ماده مورد نیاز برای تشکیل گله را از مراکز فروش بز نژاد خالص سانن یا آلپاین خریداری نمود. ⚪️روش دوم روش آمیخته گری است. یعنی خریدار باید یک یا چند راس بز نر خالص از نژاد سانن یا آلپاین از مراکز فروش نژاد خالص سانن یا آلپاین تهیه نماید و سپس آن ها را با گله ای از بزهای ادامه مطلب