گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln)

🐑تاریخچه گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln) 🐑مشخصات ظاهری گوسفند نژاد لینکلن 🐑تولیدات گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln) 🐑خصوصیات گوسفند نژاد لینکلن 🐑خلاصه مشخصات گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln) 🐑تاریخچه گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln) گوسفند نژاد لینکلن(Lincoln) نژادی دو منظوره از انگلستان می باشد که با نام لینکلن پشم‌ بلند نیز نامیده می شود. هیکل گوسفند نژاد لینکلن از بزرگ ترین جثه ها می باشد که هدف تولید آن گوسفندانی با سنگین وزن ترین، بلندترین و بهترین پشم در دنیا خواهد بود. این نژاد امروزه در تعداد زیادی ادامه مطلب