بلاگ

مطالب گوسفندی
حسین اسماعیلی

گوسفند نژاد لری

یکی از نژادهای گوسفندان ایرانی، نژاد گوسفند لری می باشد. نژاد این گوسفند گوشتی-شیری می باشد یعنی هم گوشت و

ادامه مطلب »