تعبیر خواب اسب

ابن سیرین:

اگر شخص در خواب ببیند که برهنه و سوار بر اسب است یعنی مصیبت و معصیت و گناه وی زیاد است.  اگر در خواب ببیند اسب برهنه است و به فرمان وی است یعنی بزرگ خواهد شد.

اگر در خواب ببیند که سوار بر اسبی بر روی بام خانه یا روی یک دیوار ایستاده است یعنی مصیبت و معصیت و گناه وی بسیار زیاد است. اگر در خواب بر اسبی سوار بوده و اسب در هوا می پریده یعنی بزرگ می شود و و در دنیا و آخرت شرف یابد.

تعبیر خواب اسب

ابراهیم کرمانی

سوار شدن بر اسب در خواب

اگر شخص در خواب ببیند که بر اسبی نشسته و زره پوشیده است یعنی به زودی عظمت و بزرگی می یابد. اما اگر در خواب دشمن با او بجنگد و بر او پیروز شود تعبیرش برعکس است.

ابراهیم کرمانی:

اگر شخص در خواب ببیند بر اسب ابلقی سوار است یعنی به زودی بر کارش گواهی می دهند. سوار شدن بر اسب سیاه در خواب یعنی مال و ثروتی به وی می رسد. اگر شخص در خواب بیند که سوار بر اسبی کمیت می شود یعنی پادشاهی به وی بزرگی و مقام می دهد. سوار شدن بر اسب سرخ موی در خواب نشان از صلاح دین وی دارد. نشتن بر اسب زرد یا سمند در خواب تعبیرش بیمار شدن است. سوار شدن بر اسب جرمه در خواب یعنی خیر و صلاحی به او می رسد. دیدن اسب سلیس در خواب یعنی به زودی زنی اختیار می کند.

فرود آمدن از اسب در خواب تعبیرش از دست دادن شرف و بزرگی است. فرود آمدن از اسب برهنه به معنی دست کشیدن از گناه و معصیت است.

اگر شخص در خواب ببیند که با اسب می تازد و تا جنگ کند یعنی گناهی از او سر زده و از آن می ترسد. اگر بر اسب سوار شده و به مسجد برود خیری به او نمی رسد ولی اگر با اسب از مسجد بیرون رود یعنی خیری به او می رسد.

اگر شخص در خواب ببیند که اسب با او حرف می زند یعنی به زودی کار عجیبی انجام خواهد داد که همگان را شگفت زده می کند. اگر در خواب ببیند که اسبی غریبه وارد کوچه یا خانه او می شود یعنی فردی با شرف و نامدار به خانه او خواهد آمد. اگر در خواب ببیند که اسب از کوچه وی بیرون می رود یعنی شخصی مهم از آن مکان خواهد مرد.

تعبیر خواب اسب

جاحظ گوید:

اسب در خواب به معنی هوای نفس شخص است. اگر شخص در خواب ببیند که اسب سرکشی دارد یعنی نفس سرکشی دارد اما اگر در خواب ببیند اسب رام و مطیع دارد یعنی نفس وی در برابر گناه قوی است.

اندام اسب در خواب به معنی پادشاه است. اغلب دیدن اسب در خواب به معنی عزت و بزرگی است. اگر در خواب بیند که اسب از محلی خارج شد یعنی یکی از ساکنان آن محل از دنیا خواهد رفت.

اگر شخص در خواب ببیند که بر اسبی زین دار سوار است یعنی با زنی ثروتمند ازدواج خواهد کرد. حضرت یوسف (ع) دیدن اسب برهنه را در خواب را نشان از خیر و برکت دانسته است.

تعبیر خواب اسب

دانیال نبی:

دیدن اسب تازی در خواب به معنی بزرگی و عزت و مقام است. اگر شخص در خواب ببیند بر اسبی تازی نشته و اسب رام و مطیع است یعنی به عزت و ثروت می رسد. هر چه اسب نیکوتر و ارزشمندتر باشد ثروت و دولت بیشتری از آن تعبیر می شود.

اگر در خواب ببیند که اسبی به دست آورده یا کسی به او اسبی بدهد و وی بر آن اسب سوار شود یعنی به عرت و بزرگی می رسد. اسب برهنه و بدون زین یا لگام به معنی نقصان در این عزیت و بزرگی است.

اگر شخص در خواب ببیند که اسبی با دم انبوه و دراز دارد یعنی به اندازه آن ثروت و غلام خواهد داشت و اگر اسب دم بریده ببیند یعنی خادم و چاکری نخواهد داشت. اگر شخص در خواب ببیند که اسبی با اندام ناقص دارد یعنی در عزت و شرف وی نقصانی هست.

اگر شخص در خواب ببیند که با اسب می جنگد و اسب بر او پیروز می شود یعنی دچار مصیبت و گناه خواهد شد.

تعبیر خواب اسب

جابر مغربی:

اگر شخص در خواب ببیند اسب مادیانی بدست آورده یا کسی به او می دهد و بر آن سوار شود یعنی به زودی ازدواج خواهد کرد. دیدن مادیان سیاه در خواب یعنی زنی خواهد گرفت که شریف و نامدار نباشد. اگر در خواب مادیان ابلقی دارد یعنی زنی خواهد گرفت که مادر و پدر از یک نسل ندارد. مادیان جرمه در خواب به زنی زیباروی تعبیر می شود. ماداین سبز رنگ به معنی زنی دیندار و پرهیزکار است. دیدن مادیان اشقر در خواب یعنی زنی عزیز و باعزت خواهد گرفت. دیدن مادیان کمیت در خواب به معنی زنی خوش رفتار است.

اگر شخص در خواب مادیانی ببیند که کره دارد اگر کره اسب نر باشد یعنی آن زن  پسردار می شود و اگر ماده بود یعنی آن زن دختر دار می شود.

خوردن گوشت اسب در خواب به این معنی است که به پادشاه نزدیک خواهد شد. اگر در خواب ببیند در پشت سر مردی نشسته و بر اسب سوار است یعنی آن مرد از او تبعیت خواهد کرد. اگر در خواب ببیند که اسبان در کوچه و خانه او جمع شده اند یعنی به زودی باران می زند و سیلاب می شود.

تعبیر خواب اسب

امام صادق (ع) دیدن اسب در خواب را به معانی مختلف مانند عزت، جاه و مقام، پادشاهی و فرماندهی، خیر و برکت و بزرگی و عظمت تعبیر کرده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.