تعبیر خواب گاومیش

دیدن گاو میش در خواب معانی زیادی دارد.

ابن سیرین:

اگر شخص در خواب ببیند گاومیش ماده و فربه ای دارد یعنی مال و روزی فروانی در آن سال به او خواهد رسید. اما دیدن گاومیش لاغر در خواب به معنی از دست دادن مال و ثروت است. دیدن گوشت گاومیش ماده در خواب به معنی ثروت و دیدن پوست آن به معنی مال و ثروت است.

دوشیدن گاو ماده در خواب و خوردن شیر آن یعنی ثروت وی به زودی زیاد می شود. اگر شخص ذلیل در خواب ببیند شیر گاو را دوشیده و می خورد یعنی به زودی عزت خواهد یافت. دیدن گاو میش آبستن در خواب نشانه امید داشتن است. اگر شخص در خواب ببیند که گاومیشی با سه سر دارد یعنی غلامش برای او سه سال کار خواهد کرد.

اگر شخص در خواب ببیند گاومیش چاقی می خرد یعنی قرار است با زنی متمول ازدواج کند. دیدن گاو میش ماده در خواب در حالی که با او حرف می زند یعنی مشکلاتش حل می شود. اگر شخص در خواب ببیند با گاومیشی جنگیده و گاومیش به او آسیب رساند یعنی زنش به او خیانت خواهد کرد. اگر ببیند که گاومیشی به خانه او وارد می شود یعنی ثروت و نعمت به او خواهد رسید.

دانیال نبی:

اگر شخصی در خواب ببیند گاومیشی دارد و بر آن سوار است، یعنی شغل خوبی به او پیشنهاد می شود. اگر در خواب گاومیش نری به خانه شخص وارد شود یعنی خیر و برکت نصیب او می شود.

کرمانی:

اگر شخصی در خواب ببیند گاو میش نری دارد و از آن خرید و فروش می کند ینی در عالم بیداری نیز خرید و فروشی انجام خواهد داد. آمدن گاومیش به خانه در خواب دلیل بر برکت و روزی است. اگر کسی در خواب ببیند که گاومیشی به او شاخ زده و او را می اندازد یعنی کار یا مال خود را از دست خواهد داد.

جابر مغربی:

اگر شخص در خواب ببیند که یکی از گاومیش های نرش را کشته و گوشتش را تقسیم کرده اند یعنی شخص مهم در آن جا به قتل رسیده و اموالیش غارت می شود. اگر در خواب ببیند که گاومیش ها زمینی را شخص می زنند یعنی ثروتی قابل توجه نصیبش می شود.

جنگیدن با گاومیش های نر در خواب به معنی نزاع با شخصی مهم است.

تعبیر خواب گاومیش

امام صادق (ع):

دیدن گاومیش در خواب را نشان دهنده ثروت، ریاست، بزرگی، سالی خوش و سود فراوان دانسته اند.

 تعبیر خواب گاومیش

به طور کلی دیدن گاومیش در خواب خوب است و از آن به عنوان ثروت و منفعت تعبیر می شود. دیدن گاومیش در خواب به معنای پایان روزهای سخت و فرارسیدن روزگار خوشی و ثروتمندی است.

 

 

یک دیدگاه در “تعبیر خواب گاومیش”

  1. من خواب دیدم توی یه دشت سرسبزم و خیلی خوشحالم.بعد باخانواده سوار ماشین میشیم و میریم.توی راه یه گاومیش میبینم که هیکل ورزشکاری مردونه داره وسیاهه وسر سفیدی داره.یعنی کل تنش سیاه و سر سفید بود.دوتا شاخ هم داشت.و وقتی از اونجا رد شدم هم من به اون نگا میکردم هم اون به من و نگاهش برام خیلی آشنا بود.بعد از دیدنش من ناراحت شدم…تعبیر خوابم چی میتونه باشه؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.