روز: ژانویه 30, 2018

مطالب گوسفندی
MODIR

معرفی گوسفند سافولک

معرفی گوسفند نژاد سافولک یکی از مشهورترین نژادهای گوسفند در جهان نژاد سافولك می باشدکه خاستگاه آن را کشور فرانسه می دانند. این نژاد از

ادامه مطلب »