اهمیت سلامت وضعیت لگنی گاوهای شیری

یکی از مهمترین مسائل برای تاسیس گاوداری های بزرگ و پرورش گاو توانایی بررسی فنوتیپ گاوهای شیری از طریق بررسي خصوصيات فيزيكي مهم گاوهای شیری است که در واقع بر میزان تولید شیر و میزان قدرت باروری تاثیر گذار است. دامپروران با بررسی درست ویژگی های ظاهری گاوهای شیری می توانند مدیریت اقتصادی بهتری در گاوداری ها داشته باشند.

یکی از این ویژگی های ظاهری مهم در ارزیابی تیپ که باید در گاوهای شیری مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز دهی شود وضعیت ناحیه لگنی گاو شیری است. مجموع امتیازات در ارزیابی وضعیت لگنی 20 امتیاز می باشد. دو صفت مهم در ارزیابی وضعیت سلامت لگنی امتیاز دهی می شود:

  1. زاويه كپل

  2. عرض کپل

در ارزیابی وضعیت لگنی گاو دو استخوان بسیار مهم مورد بررسی قرار می گیرد که یکی استخوان هيپ یا تهیگاه و دیگری استخوان پين یا نشیمنگاه است.

اهمیت سلامت وضعیت لگنی گاوهای شیری

چگونگی امتیاز دهی دو صفت مهم در بررسی وضعیت لگنی:

  1. زاویه کپل:

زاویه لگنی در واقع همان زوايه بين دو استخوان برجسته هيپ و پين است. برای ارزیابی این زاویه در صورتی که زاویه مثبت باشد که مطلوبترین حالت است امتیاز 9، مستقیم باشد امتیاز 5 و اگر این زاویه منفی باشد امتیاز 1 تعلق خواهد گرفت.

گاوهایی که زوايه لگني مثبت دارند زایمانی راحت خواهند داشت و کمتر دچار عفونت هاي رحمي می شوند. همپنین زاویه لگنی مثبت موجب خروج ادرار و مدفوع راحت تر برای او خواهد شد. وقتی زوايه لگني مثبت است در واقع استخوان هيپ بالاتر از استخوان پین قرار گرفته است.

وقتی استخوان هیپ و پین تقریبا در یک راستا قرار می گیرند این زاویه مستقیم خواهد شد و زمانی که استخوان هیپ پایین تر از استخوان پین قرار گیرد زاویه لگنی منفی شده که در ارزیابی تیپ گاوهای شیری مطلوب نخواهد بود.

  1. عرض کپل:

عرض کپل در واقع فاصله افقي بين دو استخوان پين از منظر پشت گاو است. هر چه گاو لگن پهن تری داشته باشد زایمانی آسان تر خواهد داشت. لگن های پهان امتیاز 9، لگن های متوسط امتیاز پهن و لگن های بسیار کوچک امتیاز 1 خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.