روز: دسامبر 5, 2018

نحوه اسپرم گیری از قوچ
مطالب گوسفندی
MODIR

نحوه اسپرم گیری از قوچ

نحوه اسپرم گیری از قوچ همانطور که زنان می توانند توسط تلقیح مصنوعی باردار شوند با تلقیح مصنوعی گاو و گوسفند امکان بارداری دام هست.

ادامه مطلب »