تعبیر خواب بز

چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم؟

دانشمندان سالیان زیادی می باشد که بر روی رویاها و خواب دیدن افراد مطالعه می کنند ولی هنوز هم نتایج قاطعی را استخراج نکرده اند. معمولاً بیشتر افراد خواب می بینند ولی ممکن است در به یاد آوردن رویا یا خوابی که دیدند، با هم فرق داشته باشند. دانشمندان نظریات زیادی در مورد اینکه چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم ارائه داده اند. تحقیقات نشان داده که خواب ها با خاطرات بلند مدت یا کوتاه مدت مرتبط می باشند. زمانی که مغزمورد جدیدی را یاد می گیرد رویاهایش زیاد می شود. برخی از خواب ها و رویاها هم اتفاقاتی است که در طول روز وارد مغز خواهد شد ومغز انسان یکسری از این موارد را بیشتر پررنگ کرده و در موقع خواب آن ها دیده می شوند. همچنین در نظریه دیگر اعتقاد بر این است که خواب احساسات را نمایش می دهد. اتفاقات احساسی که برای شما در طول روز یا گذشته اتفاق افتاده است، به صورت رویاها در خواب دیده می شود.

دیدن خواب بز شبیه خواب گوسفند بسیار خوب است ولی فرق هایی هم با یکدیگر دارند که در ادامه مقاله آن را خواهیم گفت. تعبیر خواب بز  با توجه به موقعیت های هر فردی مختلف بوده و تفسیر آن هم با یکدیگر متفاوت می باشد. از زبان چندین تعبیرگر خواب این نتیجه ها را گردآوری کرده ایم که آن ها را خواهیم گفت.

تعبیر خواب بز

 • ابن سیرین دیدن بز نر در خواب را نشان مردی بزرگ و دیدن بز ماده در خواب را نشان زنی بزرگ می داند. امام صادق (ع) دیدن بز نر در خواب را مطابق با پیشقراول و پیشرو لشکر می داند. ابراهیم کرمانی نیز می گوید: دیدن بز در خواب و خوردن گوشت آن نشان از ثروتی جمع شده دارد.برخی معبران نیز دیدن بز در خواب را نشان از بدست آوردن ثروتی اندوخته می دانند.
 • جابر یکی دیگر از معبران بزرگ در مورد خواب بز می گوید: اگر گوشت بز خوشمزه بود یعنی به تو خیر و منفعتی می رسد و اگر بدمزه بود یعنی غم و اندوهی به تو خواهد رسید.
 •  کارل گوستاو یونگ درباره خواب بز می گوید : خواب بز را دیدن نشانگر این است که توانایی جهت قضاوت را ندارید و ساده لوح هستید. زمانی که خواب دیدید از بز شاخ خوردید نشانه کارهای پنهانی یا دروغ است. از تعبیر دیگر نشانه داشتن آرزو و جاه طلبی است که باید برای به دست آوردن نتیجه در زندگی خود تلاش کنید. تعبیر دیگر این است که قصد دارد به شما عقب نشینی یا فرار از موقعیتی را گوشزد کند. سقوط کردن یک بز کوهی به این معنی می باشد که در از بین بردن یک رابطه دوستانه مقصر می باشید.
 • تعبیر خواب بز مطیعی تهرانی :

برای افرادی که بی تحرک می باشند نشاندهنده این علامت است که باید ترک تنبلی کرده و تجرک را شروع کنند.
در آغوش گرفتن یک بز نمایانگر نعمتی می باشد که در اختیار شما است و به دست آوردن آن نیاز به هوش و کاردانی و همچنین فعالت دارد.
خوردن گوشت بز خبر از مریضی آن شخص می دهد.
چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد.
دیدن گله بز در خواب نشان ایجاد فراوانی در روزی می باشد و رحمت و نعمت زیادی را برای شما خواهد داشت.
خوردن و نوشیدن شیر نشان از برکت می باشد.

داشتن بز در خواب

اگر شخص در خواب ببیند که بزی دارد:

جابر مغربی:اگر شخص در خواب ببیند بزی می خرد یا بدست می آورد و یا شخصی به او می دهد، یعنی به زودی صاحب فرزند با خیر و برکتی می شود.

ابن سیرین:اگر مردی در خواب ببیند بزی بدست آورده و یا کسی به او بزی می دهد یعنی به زودی ازدواج می کند.

ابراهیم کرمانی: داشتن بز در خواب یعنی به زودی ثروتی از سوی بزرگی به شخص می رسد. همچنین اگر شخص در خواب ببیند گله بز در خانه ای دارد یعنی مال و ثروتی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب بز

اگر شخص در خواب ببیند سوار بز می شود:

امام صادق (ع): اگر شخص در خواب بز نری به دست آورده و بر آن سوار شود یعنی به زودی پیشرو لشکر و پیشقراول می شود یا به قدرت و ثروت می رسد.

ابن سیرین: اگر شخص در خواب ببیند که بر بز سوار شده و حرکت می کند یعنی به زودی شخص مهمی را فریب می دهد. همچنین اگر شخص در خواب سوار بز شود و سپس از آن بیفتد یعنی کسی وی را از جاه و مقام به زیر می کشد.

بز نژاد کشمیرى

کشتن یا خوردن بز در خواب:

ابراهیم کرمانی: اگر شخصی در خواب ببیند بز ماده ای را کشته و سپس از گوشت آن می خورد یعنی یک زن خواسته او را اجابت خواهد کرد. خوردن گوشت بز ماده در خواب به معنی ثروت اندوزی یا بدست آوردن ثروت نیز هست. کشتن بز ماده در خواب بدون اینکه از گوشت آن منفعتی به شخص برسد یعنی به زودی با زنی ازدواج خواهد کرد اما خیری از این ازدواج به شخص نخواهد رسید.

جابر: خوردن گوشت بز ماده در خواب اگر خوشمزه باشد تعبیرش خیز و برکت است و اگر بدمزه باشد یعنی غم و اندوهی به شخص وارد خواهد شد. خوردن گوشت بز ماده در خواب به معنی مبتلا شدن به بلا، گرفتاری و بیماری نیز هست اما این بیماری به سرعت رفع می شود. خوردن گوشت کره بز در خواب به معنی مصرف کردن اموال فرزند است.

ابن سیرین:کشتن بز در خواب به معنی برتری و پیروزی بر شخصی بزرگ است. اگر شخص در خواب ببیند بزی را کشته و از گوشت آن می خورد یعنی ثروتی را مصرف خواهد کرد. خوردن خورش از گوشت کره بز در خواب می تواند نشانه بدست آوردن سود و مال اندکی باشد. خوردن سر بز در خواب یعنی به زودی از جانب شخص مهم و بزرگی ثروتی نصیب شخص خواهد شد. اگر شخص در خواب ببیند یک بز کوهی شکار کرده و از گوشت آن می خورد باز هم به معنی سود و مال است.

تعبیر خواب بز

شاخ بز

ابن سیرین می گوید: اگر شخص در خواب ببیند شاخ های بز دراز و قوی می شود، یعنی قدرت پیدا کرده و بر شخص مهمی غلبه پیدا می کند. اگر در خواب ببیند که شاخ بز را شکسته است یعنی برای شخصی مهم مانع ایجاد می کند.

ابراهیم کرمانیمی گوید: دیدن بزی با شاخ‌های قوی و محکم در خواب به معنی توانگر شدن است.

تعبیر خواب بز

بز مورسیانا گرانادا

دیدن خواب پوست، مو و شیر بز

جابر مغربی: دیدن پوست و مو و شیر بز در خواب به عنوان نعمت، خیر و برکت و ثروت تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی: اگر شخص در خواب ببیند که بزی را دوشیده و از شیر آن می خورد یعنی از زنی به او ثروت می رسد.

جابر: خوردن شیر بز در خواب به معنی گرفتن اموال از دشمن است.

ابن سیرین: اگر شخص در خواب ببیند که موی بز زیاد شده یعنی ثروتش بیشتر می شود. زدن موی بز در خواب به معنی گرفتن مال و اموال از فرزند است. کندن پوست بز در خواب به عنوان گرفتن ثروت و خرج کردن آن تعبیر می شود.

پوست بز
 

ابراهیم کرمانی می گوید شنیدن صدای کره بز در خواب به معنی نعمت، برکت و شادمانی است. اگر شخص در خواب ببیند که بز ماده از خانه وی بیرون می رود یعنی زن خود را طلاق خواهد داد.

تعبیر خواب سوار شدن بز

ابن سیرین :در صورتی که شخصی در خواب ببیند که در روی بز سوار شده است و به همه اطراف حرکت می کند نشان می دهد که  شخص بزرگی را فریب خواهی داد و او را بر خواهی گرداند. در صورتی که در خواب ببینی که بز شما را بر پشت خود گذاشته است معنی آن است که مردی شما را از مقامی که داری پایین خواهد انداخت.

امام صادق (ع) : در صورتی که بر روی بز نری سوار شده اید معنی آن پیشرو شدن شما در لشگر خواهد بود .معنی دیگر آن این است که در بین شما و پیشروی لشکر ارتباط بالایی برقرار شده که به قدرت و یا ثروت خواهید رسید.

آشنایی با نژاد بز باگوت
آشنایی با نژاد بز باگوت

31 دیدگاه در “تعبیر خواب بز”

 1. سلام خواهرم خواب دیده که مادرم دست پای بزی را بسته ب آن را ب قصاب داده و گوشت اون بز را از قصاب گرفته و پخته و مجبورمون کرده که همه آن گوشت را بخورن میسه تعبیر کنید؟

 2. سلام ابجی من خواب دیده که مادرم دست پای گوسفندی را بسته و ان را به قصاب داده و گوشت اون گوسفند را از قصاب گرفت و پخت و مجبورمون کرده که همه از گوشت آن گوسفند را بخوریم میشه تعبیر کنید؟

 3. سلام بنده در عرض پنج دقیقه که سربازم یه چرتی زدم و دیوم تویه خونه ای که مستاجر هستم یه بزی اود تو و من نگهش داشتم و شش قلو زاعیید خوشگل موشگل و قوی و سعی داشتن برن بیرونولی من نمیگزاشتم اولش فک میکردم سگه که توله بارون کرده بعد شبیه بز شد ومن نزاشتم برن نگهشون داشتم خلاصه در عرض پنج دیقه کاراکتر نیم ساعته دیدم

 4. سلام.خاب دیدم وارد یه خونه شدم که دو تا خواهر با هم زندگی میکردن.و یه بز خیلی بزرگ در داخل خونه روی فرش کنارشون زندگی می کرد .و من بهت زده شدم..تعبیرش رو لطف کنین ..ممنون میشم

 5. سلام در خواب دیدم که در بازار قصاب ها بزی سیاه به من حمله کرد شاخ هاشو گرفتم و مهارش کردم بعد از اون چند تا گاو سیاه با دیدن صحنه به من حمله کردند من پشت بز موضع گرفتم مردم جمع شدن وگاوها همگی یا کشته شدند یا غیب شدند بعد از مدتی به بز سیاه غالب شدم و او را زمین زدم و سرش رابریدم میشه بگین تعبیرش چیه لطفا؟

 6. خواب دیدم در خونه رو باز کردم یه بز در خونه بود .آوردمش خونه براش جایی درست کردم وغذا پیشش گزاشتم.پیش خودم گفتم اگه صاحبش پیدا شد بهش میدم.ولی اگه صاحبش نیومد براش برا خودم نگه دارم .این خواب تعبیرش چییه؟

 7. سلام،دو گله گوسفند و بز خواب دیدم که مال من نبودند.دو بز از یه گله با هم می جنگیدند.و یکیشون پرش بسیار زیاد و عجیبی داشت. و من صدای حرف زدن اونها رو باهم دیگه می‌شنیدم.

 8. سلام من همین اخر ماه خواب دیدم چهار تا از بز های من زایدن هر چهار تاشون هم باهم زایدن که در خواب نه در واقعیت هم همون چهارتا بز دارم تعبیرشو لطفا ایمیل کنید برام ممنون

 9. سلام من خواب دیدم دارم از داخل رو خانه ردمیشم دوتابزکوهی باهم از اون رود خانه آب میخورن وهم دیگه روبوس میکنن خیلی باهم مهربان بودند وخیلی آرام بودن من نگاه میکنم میگم ایناچرافرارنمیکنن پوستشونم سفیدبود من خیلی خوشم می امد ممنون لطفا تعبیره خوابم رابگید چون خودم تعبیرش رونمی دونم لطفا خوابم رابازگونکید فقط به خودم بازگوکنیدتشگر

 10. من در زمینی کشاورزی مشغول انجام کار خوبی نبودم چند بچه چراغ هایی روشن کردند که ما معلوم شویم و انسانی که سر بز داشت یا بزی که شبیه انسان ایستاده بود با من حرف زد و گفت ما بز های به شما افتخار میکنیم لطفا اندیشه کنید

 11. سلام خدا قوت
  پدر من ایام محرم گوسفند یا بز قربانی میکند.ولی هنوز نکرده
  ولی من هم اصلا بفکرش نبودم
  تا اینکه دوشب پیش خواب دیدم پدرم دو تا بز جوان که نمیدونم نر بودن یا ماده رو با هم (طوری که روی هم گذاشته بودشون و گردن دوتاشون توی دستش بود) میخاد سر ببره بعد من میگم چرا دو تا باهم که مادرم با خوشحالی میگه دو تا باهم بهتره و ثوابش بیشتره.بعد من میرم کنار درب و میبینم که هیأت از اون طرف داره میاد و منقلب میشم و از خواب میپرم
  این اتفاقا تو حیاط عموم که توی روستاست و قبلا خونه پدری بابام بوده افتاد
  لطف میکنید تعبیر کنید

  1. سلام.اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.