تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز

چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم؟

دانشمندان سالیان زیادی می باشد که بر روی رویاها و خواب دیدن افراد مطالعه می کنند ولی هنوز هم نتایج قاطعی را استخراج نکرده اند. معمولاً بیشتر افراد خواب می بینند ولی ممکن است در به یاد آوردن رویا یا خوابی که دیدند، با هم فرق داشته باشند. دانشمندان نظریات زیادی در مورد اینکه چرا ما آدم ها خواب و رویا می بینیم ارائه داده اند. همچنین در نظریه دیگر اعتقاد بر این است که خواب احساسات را نمایش می دهد.

اتفاقات احساسی که برای شما در طول روز یا گذشته اتفاق افتاده است، به صورت رویاها در خواب دیده می شود. دیدن خواب بز شبیه خواب گوسفند بسیار خوب است ولی فرق هایی هم با یکدیگر دارند که در ادامه مقاله آن را خواهیم گفت. تعبیر خواب بز با توجه به موقعیت های هر فردی مختلف بوده و تفسیر آن هم با یکدیگر متفاوت می باشد. از زبان چندین تعبیرگر خواب این نتیجه ها را گردآوری کرده ایم که آن ها را خواهیم گفت.

تعبیر خواب بز

ابن سیرین دیدن بز نر در خواب را نشان مردی بزرگ و دیدن بز ماده در خواب را نشان زنی بزرگ می داند. امام صادق (ع) دیدن بز نر در خواب را مطابق با پیشقراول و پیشرو لشکر می داند. ابراهیم کرمانی نیز می گوید: دیدن بز در خواب و خوردن گوشت آن نشان از ثروتی جمع شده دارد.برخی معبران نیز دیدن بز در خواب را نشان از بدست آوردن ثروتی اندوخته می دانند.

جابر یکی دیگر از معبران بزرگ در مورد خواب بز می گوید: اگر گوشت بز خوشمزه بود یعنی به تو خیر و منفعتی می رسد و اگر بدمزه بود یعنی غم و اندوهی به تو خواهد رسید.

 کارل گوستاو یونگ درباره خواب بز می گوید : خواب بز را دیدن نشانگر این است که توانایی جهت قضاوت را ندارید و ساده لوح هستید. زمانی که خواب دیدید از بز شاخ خوردید نشانه کارهای پنهانی یا دروغ است. از تعبیر دیگر نشانه داشتن آرزو و جاه طلبی است که باید برای به دست آوردن نتیجه در زندگی خود تلاش کنید. تعبیر دیگر این است که قصد دارد به شما عقب نشینی یا فرار از موقعیتی را گوشزد کند. سقوط کردن یک بز کوهی به این معنی می باشد که در از بین بردن یک رابطه دوستانه مقصر می باشید.

تعبیر خواب بز مطیعی تهرانی :

 • برای افرادی که بی تحرک می باشند نشاندهنده این علامت است که باید ترک تنبلی کرده و تجرک را شروع کنند.
 • در آغوش گرفتن یک بز نمایانگر نعمتی می باشد که در اختیار شما است و به دست آوردن آن نیاز به هوش و کاردانی و همچنین فعالت دارد.
 • خوردن گوشت بز خبر از مریضی آن شخص می دهد.
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد.
 • دیدن گله بز در خواب نشان ایجاد فراوانی در روزی می باشد و رحمت و نعمت زیادی را برای شما خواهد داشت.
 • خوردن و نوشیدن شیر نشان از برکت می باشد.

داشتن بز در خواب

اگر شخص در خواب ببیند که بزی دارد:

جابر مغربی:اگر شخص در خواب ببیند بزی می خرد یا بدست می آورد و یا شخصی به او می دهد، یعنی به زودی صاحب فرزند با خیر و برکتی می شود.

ابن سیرین:اگر مردی در خواب ببیند بزی بدست آورده و یا کسی به او بزی می دهد یعنی به زودی ازدواج می کند.

ابراهیم کرمانی: داشتن بز در خواب یعنی به زودی ثروتی از سوی بزرگی به شخص می رسد. همچنین اگر شخص در خواب ببیند گله بز در خانه ای دارد یعنی مال و ثروتی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب بز و سوار شدن بر روی بز

اگر شخص در خواب ببیند سوار بز می شود:

امام صادق (ع): اگر شخص در خواب بز نری به دست آورده و بر آن سوار شود یعنی به زودی پیشرو لشکر و پیشقراول می شود یا به قدرت و ثروت می رسد.

ابن سیرین: اگر شخص در خواب ببیند که بر بز سوار شده و حرکت می کند یعنی به زودی شخص مهمی را فریب می دهد. همچنین اگر شخص در خواب سوار بز شود و سپس از آن بیفتد یعنی کسی وی را از جاه و مقام به زیر می کشد.

کشتن یا خوردن بز در خواب:

 • ابراهیم کرمانی: اگر شخصی در خواب ببیند بز ماده ای را کشته و سپس از گوشت آن می خورد یعنی یک زن خواسته او را اجابت خواهد کرد. خوردن گوشت بز ماده در خواب به معنی ثروت اندوزی یا بدست آوردن ثروت نیز هست. کشتن بز ماده در خواب بدون اینکه از گوشت آن منفعتی به شخص برسد یعنی به زودی با زنی ازدواج خواهد کرد اما خیری از این ازدواج به شخص نخواهد رسید.
 • جابر: خوردن گوشت بز ماده در خواب اگر خوشمزه باشد تعبیرش خیز و برکت است و اگر بدمزه باشد یعنی غم و اندوهی به شخص وارد خواهد شد. خوردن گوشت بز ماده در خواب به معنی مبتلا شدن به بلا، گرفتاری و بیماری نیز هست اما این بیماری به سرعت رفع می شود. خوردن گوشت کره بز در خواب به معنی مصرف کردن اموال فرزند است.
 • ابن سیرین:کشتن بز در خواب به معنی برتری و پیروزی بر شخصی بزرگ است. اگر شخص در خواب ببیند بزی را کشته و از گوشت آن می خورد یعنی ثروتی را مصرف خواهد کرد. خوردن خورش از گوشت کره بز در خواب می تواند نشانه بدست آوردن سود و مال اندکی باشد. خوردن سر بز در خواب یعنی به زودی از جانب شخص مهم و بزرگی ثروتی نصیب شخص خواهد شد. اگر شخص در خواب ببیند یک بز کوهی شکار کرده و از گوشت آن می خورد باز هم به معنی سود و مال است.

تعبیر خواب بز و دیدن شاخ بز

ابن سیرین می گوید: اگر شخص در خواب ببیند شاخ های بز دراز و قوی می شود، یعنی قدرت پیدا کرده و بر شخص مهمی غلبه پیدا می کند. اگر در خواب ببیند که شاخ بز را شکسته است یعنی برای شخصی مهم مانع ایجاد می کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن بزی با شاخ‌های قوی و محکم در خواب به معنی توانگر شدن است.

تعبیر خواب بز

دیدن خواب پوست، مو و شیر بز

جابر مغربی: دیدن پوست و مو و شیر بز در خواب به عنوان نعمت، خیر و برکت و ثروت تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی: اگر شخص در خواب ببیند که بزی را دوشیده و از شیر آن می خورد یعنی از زنی به او ثروت می رسد.

جابر: خوردن شیر بز در خواب به معنی گرفتن اموال از دشمن است.

ابن سیرین: اگر شخص در خواب ببیند که موی بز زیاد شده یعنی ثروتش بیشتر می شود. زدن موی بز در خواب به معنی گرفتن مال و اموال از فرزند است. کندن پوست بز در خواب به عنوان گرفتن ثروت و خرج کردن آن تعبیر می شود.

تعبیر خواب بز
 

ابراهیم کرمانی می گوید شنیدن صدای کره بز در خواب به معنی نعمت، برکت و شادمانی است. اگر شخص در خواب ببیند که بز ماده از خانه وی بیرون می رود یعنی زن خود را طلاق خواهد داد.

نتیجه گیری :

تحقیقات نشان داده که خواب ها با خاطرات بلند مدت یا کوتاه مدت مرتبط می باشند. زمانی که مغز مورد جدیدی را یاد می گیرد رویاهایش زیاد می شود. برخی از خواب ها و رویاها هم اتفاقاتی است که در طول روز وارد مغز خواهد شد و مغز انسان یکسری از این موارد را بیشتر پررنگ کرده و در موقع خواب آن ها دیده می شوند.

می توانید مقاله مرتبط زیر را هم مطالعه نمایید:

تعبیر خواب گوسفند زنده

3/5 - (2 امتیاز)

فهرست مطالب

87 پاسخ

 1. سلام من خواب دیدم یه بز سیاه سفید تو شهر گم شده بود و خیلی تشنه بود بردم پیش به لوله آب بهش آب دادم بعد دادم دسته یه مغازه دار که اگه صاحبش اومد بده بهش

 2. با سلام من خواب دیدم بز کوهی با توله هایش توسط شکارچی تیر خورده بودن همه مرده بودن و من اسلحه شکارچی ازش گرفتم چه تعبیری دارد

 3. سلام خواب دیدم یه گله بزپسرعمم آوردخونه پدرش وگفت این گله بزهارابراتون آوردم چه معنی داره باتشکر

 4. سلام خواهر من که 13 سالشه میگه چندوقتیه خواب میبینم یه بز دنبالم میکنه که انگار بچس اما شاخ های بزرگی داره ، چه تعبیری میتونه داشته باشه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *